مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

ختمی از نظر طب قدیم ایران سرد و تر است و به طور کلی روی تمام اعضای بدن مخصوصا روده…