مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

خواص گیاه تربد

تربد تب بر ، مدّر ، و کمی ملیّن است. از این گیاه به عنوان مسهل استفاده میکنند و به علاوه داروی خوبی برای تسکین دردهای مفاصل و نقرس و روماتیسم است. ساقه و سرشاخه های له شده و گرم گیاه را پس از وضع حمل برای معالجۀ کولیک و همچنین برای بازسازی نسوج به پشت زنان می اندازند. از ریشۀ گیاه به عنوان مسهل استفاده می شود و بعلاوه در موارد مارگزیدگی و عقرب زدگی نیز به کار می رود. تربد از نظر طبیعت گرم و خشک است و خواص آن مسهل بلغم و رطوبتهای رقیق است و برای خارج کردن و کاهش صفرا و اخلاط سوخته نیز مفید است. اگر با زنجبیل خورده شود، مسهل بلغم غلیظ است. برای پاک کردن بلغم و رطوبت رحم و معده مفید است و برای بیماریهای فلج، ناراحتی های اعصاب، سرفه های ناشی از رطوبت معده و همچنین برای سیاتیک نافع است. با روغن بادام و تخم کتان برای قطع سرفۀ مزمن و درد سینه و با پوست هلیله  کابلی برای مالیخولیا، جنون و صرع مفید است. توصیه این است که در  که در موقع تهیۀ ریشۀ گیاه به صورت دارو از زیاد کوبیدن و گرم کردن آن خودداری شود، زیرا گرد نرم آن به خُمُلهای روده می چسبد و گرد نیم کوب آن بهتر است با زنجبیل و شکر سرخ و با آب گرم خورده شود. اگر با نمک می خورند باید با آب سرد خورده شود. اگر کمی از آن را با زنجبیل و نبات ، پخته و گرم کنند و کم کم بخورند برای سرفه مرطوب و تنگی نفس سرد و تر بسیار مفید است. تربد برای گرم مزاجان مضّر است و اگر این قبیل اشخاص گرم مزاج به دلیلی که ضروری تشخیص دهند تصمیم بگیرند تربد بخورند باید پوست سیاه آن را تراشیده با روغن بادام یا روغن پسته چرب نموده و باکتیرا بخورند. البته در چرب کردن آن نباید از حد اعتدال خارج شد زیرا در این صورت خاصیت مسهلی آن خیلی کاهش می یابد. مقدار خوراک یا دز مصرف آن از جرم ریشه تا ۱۲ گرم و در دم کرده ها تا ۲۰ گرم است و مقدار خوراک یا دز مصرف از صمغ رزینی آن ۱-۳/۰ گرم می باشد. اگر تربد را با روغن بادام چرب نمایند از آثار آن کاسته می شود و هر چه بیشتر چرب شود از حدت آثار آن بیشتر کاسته می شود از این خاصیت در موارد لزوم برای کاهش حدت تاثیر تربد استفاده می شود این نوع تربد را اصطلاحاً تربد تدبیر شده می نامند .

عضویت در کانال طب سنتی طبایع

دسته :  گیاهان دارویی

دیدگاه ها