مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

گیاهان دارویی اشنه

اشنه از نظر طبیعت  معتدل است. شیخ الرئیس‌ابو على سینا آن را در عین اعتدال قابض مى‌داند، ولى عده‌اى دیگر از حكما آن را سردو خشك مى‌دانند، خصوصا اشنه‌اى كه روى شاخه‌هاى درخت بلوط زندگى مى‌كند، سرد و خشك است. از نظر خواص قابض و محلل و ملین و معطر و خوشبو است. مقوى ‌قلب مى‌باشد.خوردن دم‌كردهء آن روح‌افزا و مفرح و براى خفقان، صرع، تقویت‌معده، رفع دل‌آشفتگى، قى، خرد كردن سنگ مثانه مفید است. معده راخوشبو مى‌نماید. اگر در سركه خیسانده شود و از خیس‌ كرده آن بخورند قابض و بخصوص در اطفال خواب‌آور است و براى رفع نفخ و خنثى كردن زهر گزندگان‌ سمى مفید است. بخور آن براى رفع سردرد و صرع و تكرار گرفتن بخور آن و استفاده از دود آن‌ در بینى براى سكته، صرع، اختناق رحم و نشستن در دم‌كرده آن براى تسكین دردها، تحلیل ورمهاى گرم، درد رحم و آوردن عادت ماهیانه مفید است. ریختن قطره‌اى از آب خیس‌كرده آن كه از بلوط باشد براى تسكین حرارت چشم مفید است و پاشیدن‌ گرد آن براى رفع بدبویى زیر بغل و رویانیدن گوشت بر جراحت نافع مى‌باشد. داروی گیاهی درد کبد گیاه اشنه است. آب دمکرده ی آن را بنوشید. معده را تقویت و خوش بو می کند، اسهال را بند می آورد و در عین حال یبوست را برطرف میسازد، مصلح مسهلات است، محلل، جالی، مجفف قوی و مفتح سده ی جگرواسپرز است به حدی که خون را جاری می کند. داروی  تشنج نیز گیاه اشنه است. آب دمکرده ی آن را با عسل مخلوط کرده بنوشید. برای درمان صرع، فالج و تشنج مؤثر است. اگر آن را در سرکه بخیسانید و بعد آن را بخورید، قابض است. برای رفع نفخ مفید میباشد، برای کودکان خواب آور است. بخور جوشانده ی آن برای رفع سردرد، تکرار بخور آن در بینی و کشیدن دود آن برای سکته و صرع و ضمناً بخور و دود آن برای اختناق رحم مؤثر می باشد. اکتهال آن برای تلیین خشونت جفان و جرب مفید است. طلای آن با سرکه برای درمان شعره ی پلک چشم مؤثر است. در آب دمکرده ی آن بنشینید. برای تسکین دردها، تحلیل ورمهای گرم، تسکین درد رحم و آوردن عادت ماهیانه مفید میباشد. مصرف این گیاه برای روده ها مضر است و مصلح آن انیسون خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  گیاهان دارویی

دیدگاه ها